ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြကြသည့် စာအုပ်စာတမ်းများမှာ  တစ်နေ့တခြား တိုးပွားလျက်ရှိပါသည်။ အကြောင်းအရာအလိုက် သိရှိနားလည်ရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ကိုးကားရန်ဖြစ်စေ၊ အချက်အလက်များ ရယူနိုင်ဖြစ်စေ ပြုစုထားရှိသော စာအုပ်စာတမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍအသီးသီးမှ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်နေကြသူများ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ရက်(MERIN)က စုစည်းဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။