ဒီမိုကရေစီဥာဏ်စမ်းများ

မိမိရဲ့ ခေတ်နီတိနဲ့ ပြည်သူနီတိဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုကို အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ ဆန်းစစ်လိုတဲ့ ဉာဏ်စမ်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်