ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရင်းနှီးစေဖို့ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်